Algemene voorwaarden

KEEPERsport GmbH, 2542 Kottingbrunn, Anzengrubergasse 26, Oostenrijk, en/of haar dochterondernemingen ("KEEPERsport") biedt producten aan via de website keepersport.nl. 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u een bestelling bij ons plaatst. Door gebruik te maken van de diensten van KEEPERsport.nl gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van KEEPERsport en op iedere tussen KEEPERsport en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van KEEPERsport. 

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. KEEPERsport behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door KEEPERsport erkend.

KEEPERsport garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Wanneer u gebruikt maakt van KEEPERsport.nl communiceert u online met ons. Wij zullen vervolgens ook online met u communiceren via e-mail of via onze website. U gaat ermee akkoord dat we online met u communiceren.

Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij KEEPERsport, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van KEEPERsport. KEEPERsport houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

KEEPERsport respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. KEEPERsport maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Aanbiedingen

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt KEEPERsport zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

Mondelinge toezeggingen verbinden KEEPERsport slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Aanbiedingen van KEEPERsport gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. KEEPERsport kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Overeenkomst

Een overeenkomst tussen KEEPERsport en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door KEEPERsport op haalbaarheid is beoordeeld. KEEPERsport behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarden dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van KEEPERsport gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht

KEEPERsport is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van KEEPERsport alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

KEEPERsport behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is KEEPERsport gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien KEEPERsport bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Aansprakelijkheid

KEEPERsport is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van alle door KEEPERsport aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij KEEPERsport zolang de afnemer de vorderingen van KEEPERsport uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van KEEPERsport wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten,

De door KEEPERsport geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan KEEPERsport of een door KEEPERsport aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin KEEPERsport haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht KEEPERsport zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan KEEPERsport.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen KEEPERsport en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement kennis, tenzij KEEPERsport er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. KEEPERsport.at is de handelsnaam voor KEEPERsport GmbH. Deze website wordt beheerd door de KEEPERsport GmbH.

Voor KEEPERsport GmbH:
2542 Kottingbrunn, Anzengrubergasse 26
Geregistreerd in Oostenrijk
Arrondissementsrechtbank Wiener Neustadt
FN 281525h
BTWnummer: ATU 62801445

Algemeen:
Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat. KEEPERsport heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Eventuele afwijkingen op de afbeeldingen op onze website in kleur/model kunnen voorkomen.

Betalingsvoorwaarden

Vermeld bij de betaling altijd uw bestelnummer. In de bevestiging per e-mail die u na bestelling ontvangt, vindt u alle gegevens. In onze electronische shop kunt u bij uw bestelling aangeven op welke wijze u wenst te betalen.De gekozen betaalwijze bepaalt mede het tijdstip van levering, zie hiervoor onder levertijden.

Verzendkosten Nederland:
EUR 3,99,- Bestelt u boven EUR 120,00 dan zijn de verzendkosten gratis!

Verzending naar België:

EUR 3,99,- Bestelt u boven EUR 120,00 dan zijn de verzendkosten gratis!

Voor meer info, zie onze pagina verzending.

Levering:
Voor alle artikelen geldt: Levering zolang de voorraad strekt. De normale levertijd is binnen 2 werkdagen. De genoemde levertermijnen zijn niet als bindend te beschouwen. Overschrijding van de levertermijnen (door welke oorzaak ook) geeft de kopende partij niet het recht op ontbinding van de overeenkomst, schadevergoeding en/of het niet nakomen van zijn/haar verplichtingen.

Overeenkomst

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door KEEPERsport.

Privacy

De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor onze eigen administratie. Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven of verkocht aan derden.

Retourneren/annuleren:

Artikelen kunnen uitsluitend retour worden gezonden en/of omgeruild worden, na telefonisch/schriftelijk contact met KEEPERsport. Uitsluitend artikelen die ongebruikt en in de originele verpakking zitten worden geaccepteerd. Retourkosten zijn voor rekening van u als klant.

Bedrukte artikelen en afgeprijsde artikelen welke zijn bestelt voor dan wel geleverd aan de klant kunnen niet worden geannuleerd of geruild.

Retouren worden ELKE WEEK behandeld.

U bent niet tevreden met uw bestelde artikel en u wilt uw geld terug? Op het retourformulier hebt u uw bankgegevens moeten invullen. KEEPERsport boekt u z.s.m. en uiterlijk binnen 14 dagen, na ontvangst van uw retour, het bedrag aan u terug. De verzendkosten van KEEPERsport worden niet aan u teruggeboekt, deze blijven voor rekening van de klant.

Belangrijk: U kunt uw artikelen alleen ruilen/retourneren binnen 10 werkdagen, na ontvangst van uw bestelling.

Garantie en conformiteit

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan KEEPERsport) deze gebreken binnen 2 weken na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan KEEPERsport. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie).

Indien klachten van de afnemer door KEEPERsport gegrond worden bevonden, zal KEEPERsport  de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van KEEPERsport bij schadeis beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van KEEPERsport) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van KEEPERsport gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van KEEPERsport voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

KEEPERsport is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens KEEPERsport in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van KEEPERsport en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

Prijzen

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle vermelde prijzen van KEEPERsport uitgedrukt in euro en inclusief BTW. KEEPERsport behoudt zich het recht prijsverhogingen aan de koper door te berekenen. De prijzen vermeld zijn niet bindend en kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden KEEPERsport op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Neem contact met ons op om deze voorwaarden te raadplegen:

KEEPERsport GmbH
2542 Kottingbrunn, Anzengrubergasse 26
Geregistreerd in Oostenrijk
Arrondissementsrechtbank Wiener Neustadt
FN 281525h
BTWnummer: ATU 62801445

Contact KEEPERsport Nederland en Belgie 
Meester Happensoenlaan 11
5237 JM 's-Hertogenbosch
E-mail: b.tinus@keepersport.nl